Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Μικροχειρουργική αντιμετώπιση κιρσοκήλης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΜΕ ΥΠΟΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ: ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σ.Ανδρεαδάκης

Σκοπός: Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά μας σε μια σειρά υπογόνιμων ανδρών με κλινικά εμφανή κιρσοκήλη, που αντιμετωπίστηκαν στο τμήμα μας με την υποβουβωνική μικροχειρουργική διόρθωσή της με στόχο την επίτευξη εγκυμοσύνης μέσω της βελτίωσης των παραμέτρων του σπέρματος, υποστηρίζουμε την ένδειξη για πρωτογενή αντιμετώπιση των υπογόνιμων ζευγών με τη συγκεκριμένη ένδειξη και με τη συγκεκριμένη τεχνική, πριν προβούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Υλικό και μέθοδος: Από τον 6/2000 έως τον 6/2003, 42 υπογόνιμοι άνδρες με ολιγοασθενοσπερμία και κλινικά εμφανή διαφόρου βαθμού (AP) κιρσοκήλη αντιμετωπίστηκαν στο τμήμα μας με την τεχνική της μικροχειρουργικής απολίνωσης των έσω σπερματικών φλεβών με υποβουβωνική προσπέλαση και απελευθέρωση του όρχεος. Η μικροχειρουργική επέμβαση γινόταν με τη χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν από 1 έως και 2 χρόνια μετά την επέμβαση. Προεγχειρητικά διενεργήθηκαν 3 διαδοχικά σπερμοδιαγράμματα (με μεσοδιάστημα 2 μηνών ) και πλήρης ορμονικός έλεγχος των ασθενών για τον αποκλεισμό ενδοκρινολογικής αιτιολογίας ολιγοασθενοσπερμίας, καθώς και έλεγχος με U/S και tripplex οσχέου, ενώ μετεγχειρητικά αξιολογήθηκαν τα σπερμοδιαγράμματα έξι μήνες και ένα έτος μετά την επέμβαση, ενώ ταυτόχρονα γινόταν υπερηχογραφική εκτίμηση του μεγέθους του όρχεος και καταγράφονταν οι περιπτώσεις επιτυγχανομένων κυήσεων. Να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται στη σειρά μας ασθενείς με υποκλινική κιρσοκήλη.

Αποτελέσματα: Οι παράμετροι του σπέρματος βελτιώθηκαν σημαντικά στους περισσότερους ασθενείς, με τις τιμές στους έξι μήνες να μη διαφέρουν σημαντικά με αυτές στον επανέλεγχο ένα έτος μετά την επέμβαση. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση και ο αριθμός βελτιώθηκε σε 71,43 % των ασθενών, η κινητικότητα βελτιώθηκε πλησιάζοντας τις φυσιολογικές τιμές σε 66,17 %, ενώ η φυσιολογική μορφολογία βελτιώθηκε σε 54,32 % . Εγκυμοσύνη επετεύχθη σε 15 περιπτώσεις (35,71% ) στον πρώτο χρόνο και σε 7 ακόμη περιπτώσεις (16,66 % ) κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους παρακολούθησης. Σε όλες τις περιπτώσεις που επετεύχθη εγκυμοσύνη, υπήρχε σημαντική βελτίωση στις παραμέτρους του σπέρματος των ασθενών. Κατά την μετεγχειρητική παρακολούθηση, δεν παρατηρήσαμε καμία υποτροπή, παρουσιάστηκε μία υδροκήλη, ενώ δεν παρατηρήθηκε ατροφία όρχεος σε κανέναν ασθενή.

Συμπέρασμα: Η υποβουβωνική μικροχειρουργική απολίνωση των σπερματικών φλεβών είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική για την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας που σχετίζεται με κλινικά εμφανή κιρσοκήλη. Οδηγεί σε μεγάλο ποσοστό σε βελτίωση των παραμέτρων του σπέρματος και αυξάνει την πιθανότητα επίτευξης μη υποβοηθούμενης γονιμοποίησης. Πιστεύουμε ότι αποτελεί την ενδεδειγμένη αρχική προσπάθεια αντιμετώπισης σε υπογόνιμα ζεύγη όπου ο άνδρας ελέγχεται με κλινικά εμφανή κιρσοκήλη και ολιγοασθενοσπερμία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: